Privacybeleid

Dit Privacybeleid bevat gedetailleerde informatie over hoe Ingenieursbureau Haboldt B.V. (hierna te noemen “HABOLDT”) uw persoonsgegevens gebruikt en beschermt en welke gegevens wij verzamelen. Dit Privacybeleid geldt voor de verwerking van persoonsgegevens die door u worden verstrekt of die door ons van u worden verkregen wanneer u gebruik maakt van diensten, leveringen en/of aanbiedingen van HABOLDT, en/of onze website bezoekt. Het waarborgen van uw privacy is belangrijk voor ons. Uw persoonlijke gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt en beveiligd overeenkomstig de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

1. Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld en verwerkt?

1.1. Haboldt verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de in dit privacybeleid vastgelegde doeleinden:

a. identificerende gegevens: voornaam, achternaam, identiteitsbewijs (fiscaal identificatienummer of -code), rijbewijs, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit; b. contactgegevens: (post)adres, e-mailadres, vast telefoonnummer, mobiel telefoonnummer; c. transactiegegevens: contracten, facturering, bankgegevens en andere gegevens die betrekking hebben op de transactie tussen u en ons; d. elektronische gegevens: IP-adres, type en taal van de browser, via welk domein toegang tot de website is verkregen en gegevens over uw activiteiten op onze website.

1.2. Solliciteren bij HABOLDT

Gaat u solliciteren bij HABOLDT? Dan verzamelt HABOLDT diverse sollicitatiegegevens, zoals: a. uw sollicitatiebrief of e-mail; b. uw curriculum vitae; c. eventueel uw getuigschriften en/of een kopie van de genoten opleidingen.

1.3. Op bezoek bij HABOLDT

HABOLDT wijst u er op dat wij op onze kantoorlocatie gebruik maken van camerabewaking. Wij doen dit voor uw en onze veiligheid. 2. Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens? Doeleinden en wettelijke basis voor gegevensverwerking. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die wij van u verkrijgen worden gebruikt om uw aanvragen en transacties te verwerken en om diensten van een goede kwaliteit aan u te leveren. B.V. mei 2018

2 Hieronder volgt een overzicht van de specifieke doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken:

a. Om de door u opgevraagde informatie aan u te verstrekken, waaronder offertes voor te leveren diensten. In dit geval vormt uw toestemming de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens. b. Om u als klant te registreren, uw transacties te verwerken, de contractuele relatie met u te beheren, u toegang te geven tot de locaties voor zakelijke klanten, facturering, betalingen, verwerking van transacties, berichten met betrekking tot uw overeenkomst en transacties. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is in dit geval; als u een zakelijke klant bent, is de wettelijke basis ons legitieme belang in het contracteren en verlenen van diensten aan het bedrijf waar u in dienst bent of waar u diensten aan levert; als u een particuliere klant bent, is de wettelijke basis de uitvoering van de overeenkomst voor de dienst die met HABOLDT is gesloten. c. Voor interne managementdoeleinden: planning, kwaliteitsverbetering, strategische analyse, audit, evaluatie en rapportage. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is in dit geval ons legitieme belang om de ontwikkeling van onze onderneming te begrijpen en te analyseren, onze diensten te verbeteren en te zoeken naar manieren om onze onderneming te ontwikkelen en te versterken.

3. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

HABOLDT zal uw persoonsgegevens bewaren gedurende de tijd die nodig is om de doelen waarvoor ze zijn verzameld te bereiken, of zolang u niet uw recht op uitwissing of uw recht om uw toestemming in te trekken uitoefent. Daarna zullen de gegevens worden verwijderd, tenzij de wet een langere bewaartermijn vereist of toestaat (bijvoorbeeld voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering). In dat laatste geval zullen ze zolang als nodig is afdoende geblokkeerd worden bewaard totdat ze worden verwijderd. HABOLDT hanteert de volgende criteria om een passende bewaartermijn voor uw gegevens vast te stellen: a. De gegevens die nodig zijn om de door u opgevraagde informatie aan u te verstrekken, waaronder offertes voor diensten en leveringen, zullen worden bewaard zolang als nodig is om die aanvragen in behandeling te nemen en te verwerken, en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de verjaringstermijnen die in de wetgeving zijn vastgelegd. b. De gegevens die te maken hebben met de aankoop van diensten en leveringen van HABOLDT in het kader van een contractuele relatie zullen worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst met HABOLDT of zolang als nodig is om de rechten uit te oefenen en de verplichtingen na te komen die uit de overeenkomst met HABOLDT voortvloeien, en in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en de verjaringstermijnen die in de wetgeving zijn vastgelegd. B.V. mei 2018 3

4. Delen van persoonsgegevens met derden

HABOLDT verstrekt uw gegevens niet aan derden en ook worden uw gegevens niet voor reclamedoeleinden gebruikt.

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

HABOLDT heeft verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen om te zorgen dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking overeenkomstig de huidige wet- en regelgeving. HABOLDT gebruikt hiervoor diverse beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers en firewalls, evenals camerabewaking en inbraakbeveiliging, op de locatie waar uw persoonsgegevens worden bewaard. Mocht u, ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen, toch een inbreuk op de beveiliging signaleren, dan verzoeken wij u hiervan zo spoedig mogelijk een melding te maken bij HABOLDT door een e-mail te sturen aan: haboldtbv@hetnet.nl.

6. Cookies

Bij een bezoek aan onze website kan HABOLDT voor statistische en technische doeleinden ‘cookies’ naar uw computer sturen. Een ‘cookie’ is een stukje digitale informatie dat u kenmerkt als een unieke bezoeker van deze website. 6.1. Cookies uitzetten Indien u niet wenst dat wij hiervan gebruik maken kunt u in uw internet-browser het accepteren van ‘cookies’ blokkeren.

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt ons eenvoudig verzoeken uw gegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Aan elk gerechtvaardigd verzoek zullen wij op korte termijn voldoen.

8. Klachten

Indien u vindt dat HABOLDT onzorgvuldig met uw persoonsgegevens om is gegaan heeft u het recht op het indienen van een klacht bij de AP. De AP is verplicht deze klacht in behandeling te nemen.

9. Disclaimer

HABOLDT kan deze privacyverklaring te allen tijden aanpassen. Op onze website (www.haboldt-bv.nl) vindt u altijd de meest recente versie. Door gebruik te maken van aanbiedingen, diensten en/of leveringen van HABOLDT of door het invullen van uw gegevens op de website van HABOLDT gaat u akkoord met het privacybeleid van HABOLDT.